Sacensību “Torņu Cīņas 2024” noteikumi pieredzējušo klasei

 1. Atvēlētais laiks – vienlaidus 24 stundas starp 2024. gada 18. maija plkst. 00:00 un 19. maija plkst. 10:00 (var tikt precizēts līdz sacensību atklāšanai). Tas ir maksimālais atvēlētais laiks, kurā sugas drīkst skaitīt. Norādītā laika ietvaros komandas pašas var izvēlēties, kurā brīdī sākt un attiecīgi kad beigt.
 2. Sacensību torņi tiek izlozēti starp komandām sacensību atklāšanas laikā komandu pieteikšanās kārtībā. Atklāšana plānota attālināti. Uzreiz pēc izlozes komandas drīkst mainīties ar izlozētajiem torņiem, savstarpēji vienojoties un paziņojot organizatoriem. Ja izlozē ir vairāk torņu, nekā komandu, tad komandas pēc pirmā izlozes apļa drīkst pārlozēt atlikušos torņus tādā pašā kārtībā, kā pirmajā izlozes aplī. Šajā izlozē piedalās arī tie torņi, no kuriem atkārtotie lozētāji atteikušies. Pārlozēt katra komanda var tikai vienu reizi un nevar atteikties no pārlozētā torņa par labu pirmajam izlozētajam tornim.
 3. Novērošana jāveic no torņa vai tā projekcijas laukuma ietvaros. Novērojumi, kas reģistrēti ārpus torņa teritorijas, sacensību rezultātos nav ieskaitāmi.
 4. Lai putna sugu iekļautu sarakstā, tai jābūt nešaubīgi precīzi noteiktai vizuāli vai pēc balss.
 5. Sugas jāatzīmē izsniegtajās sugu reģistrācijas lapās. Katrai komandai jāaizpilda viena veidlapa, atzīmējot katras sugas novērošanas laiku, kā arī to, kuri no dalībniekiem to ir redzējuši / dzirdējuši. Jānorāda arī uzskaites sākuma un beigu laiks. Veidlapā jāatzīmē arī novadīto ekskursiju skaits, ja tādas ir bijušas (skat. 19. punktu).
 6. Komandā ir trīs līdz četri cilvēki. Tomēr, lai novērotā suga tiktu ieskaitīta, vismaz trīs komandas dalībniekiem putnu ir jāredz/ jādzird tā, lai katrs varētu noteikt sugu vai konstatēt kādu no tai raksturīgajām pazīmēm, sugu nosakot dalībniekiem kopā.
 7. Ja sugu konstatējuši tikai viens vai divi novērotāji, tā ir jāatzīmē atsevišķā sarakstā. Šī suga nevarēs tikt iekļauta kopējā sarakstā līdz brīdim, kad sugu būs novērojis / dzirdējis un noteicis vismaz trešais komandas dalībnieks.
 8. Komandas dalībniekiem ir jābūt spējīgiem pamatot savu viedokli par sugas noteikšanu, it īpaši retāku sugu novērošanas gadījumos.
 9. Sarakstā ietveramas tikai sugas saskaņā ar LOB publicēto putnu nosaukumu sarakstu. Pasugas (piemēram, dzeltenajai cielavai u.c.) nav izdalāmas kā atsevišķas vienības.
 10. Reģistrēt drīkst tikai dzīvus (ieskaitot ievainotus) savvaļas putnus brīvā dabā.
 11. Optikas lietošana – binokļi, teleskopi, fototehnika – bez ierobežojumiem. Lai iekļautu sarakstā sugu, kura noteikta fotoattēlā, konkrētais putns pirms tam ir jāredz vismaz trim dalībniekiem. Ja konkrēto putnu pirms tam ir redzējuši viens vai divi dalībnieki un trešais piesaistās tikai fotoattēla izvērtēšanā, tad sugu ir jāatzīmē atsevišķā sarakstā līdz brīdim, kad sugu būs novērojis / dzirdējis un noteicis vismaz trešais komandas dalībnieks.
 12. Putnu noteicēju un balsu ierakstu izmantošana (noteikšanas vajadzībām) – bez ierobežojumiem.
 13. Nav atļauta skaņu pastiprinošu ierīču lietošana tālu putnu balsu saklausīšanai (mikrofoni ar vai bez parabolas).
 14. Nav atļauts tuvoties putniem traucējošā attālumā, lai tos atpazītu, vai veikt kādas citas darbības, kas traucē putniem ligzdot, baroties vai atpūsties, tai skaitā izmantot balsu ierakstus vai citāda veida skaņu atdarināšanu provocēšanas nolūkā.
 15. Nav atļauts izmantot asistentus, kas ziņo par putnu pamanīšanu tuvākā vai tālākā apvidū. Tomēr, ja apstākļu sagadīšanās rezultātā jaunu sugu pirmie pamana citi klātesošie (piem., ekskursijas dalībnieki), tad šo informāciju drīkst izmantot, un sugu var iekļaut sarakstā.
 16. Par uzvarētāju tiek atzīta tā komanda, kas reģistrējusi lielāko sugu skaitu salīdzinājumā ar konkrētā torņa iepriekšējo vidējo rādītāju (iepriekšējo Torņu cīņu laikā no torņa novēroto sugu skaita vidējo rādītāju).
 17. Vienāda reģistrēto sugu skaita (torņa bilances) gadījumā par uzvarētāju tiks atzīta tā komanda, kas pēdējo reģistrēto sugu būs reģistrējusi ātrāk attiecībā pret sacensību beigu laiku (t.i. 24 stundas no uzskaites sākuma, bet ne vēlāk kā svētdienas plkst. 10.00) konkrētajā tornī.
 18. Gadījumā, ja sacensībās piedalās tornis bez iepriekšējas sacensību pieredzes, iegūtais rezultāts tiek salīdzināts ar vidējo rādītāju, kas iegūts izmantojot visus sacensību rezultātus no visiem torņiem.
 19. Ja putnu torni vēlas izmantot apmeklētāji, komandai ir jāļauj to darīt. Tas nozīmē, ka ir jānovada ekskursija – jāpastāsta par šo pasākumu un jāparāda apkārtnē novērojamie putni.
 20. Sacensību dalībniekiem jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības vai citas prasības. Šo prasību dēļ var tikt mainīta sacensību norise vai sacensības var tikt atceltas.

Sacensību “Torņu Cīņas 2024” noteikumi Tautas klasei

1. Atvēlētais laiks – vienlaidus 4 stundas starp 2024. gada 18. maija plkst. 00:00 un 19. maija plkst. 10:00 (var tikt precizēts līdz sacensību atklāšanai). Tas ir maksimālais atvēlētais laiks, kurā sugas drīkst skaitīt. Norādītā laika ietvaros komandas pašas var izvēlēties, kurā brīdī sākt un attiecīgi kad beigt. Pēc 4 stundām komanda drīkst turpināt vērot putnus un reģistrēt sugas atsevišķā sarakstā, un pat pavadīt tornī visas 24 stundas, sastādot konkurenci pieredzējušajām komandām. Šajā gadījumā novēroto putnu sugu skaits kopējos rezultātos netiks vērtēts.
2. līdz 15. punkts – skatīt pieredzējušo klases (24h) sacensību noteikumos.
16. Par uzvarētāju tiek atzīta tā komanda, kas reģistrējusi lielāko sugu skaitu.
17. Vienāda reģistrēto sugu skaita gadījumā par uzvarētāju tiks atzīta tā komanda, kas pēdējo reģistrēto sugu būs reģistrējusi ātrāk attiecībā pret sacensību beigu laiku konkrētajā tornī (t.i. 4 stundas pēc uzskaites sākuma).
18. Ja putnu torni vēlas izmantot apmeklētāji, komandai ir jāļauj to darīt. Tas nozīmē, ka ir jānovada ekskursija – jāpastāsta par šo pasākumu un jāparāda apkārtnē novērojamie putni.

19. Sacensību dalībniekiem jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības vai citas prasības. Šo prasību dēļ var tikt mainīta sacensību norise vai sacensības var tikt atceltas.

 

Paskaidrojumi – Jautājumi & Atbildes

J: Vai obligāti jāskaita visas 24 vai 4 stundas? Vai drīkst beigt ātrāk, ja apnīk skaitīt putnus vai citu iemeslu dēļ?

A: Jā, drīkst beigt skaitīt ātrāk. Taču vienāda sugu skaita gadījumā vairākiem torņiem (noteikumu 17. punkts) tiks ņemts vērā maksimālais iespējamais sacensību laiks – 24 vai 4 kopš uzskaites sākuma.

J: Kas ir torņa projekcijas laukums?

A: Torņa projekcijas laukums ir laukums tieši zem torņa. Skaitīt drīkst putnus no tāda laukuma, kuru nosedz tornis un tā konstrukcijas (piemēram, trepes uz torni, jumts u.tml.), skatoties no augšas (“putna lidojuma”).

J: Vai sacensībās drīkst izmantot bezpilota lidaparātus jeb dronus?

A: Lai arī sacensību noteikumos nav konkrēta punkta, kas aizliegtu izmantot dronus, tomēr netieši uz dronu izmantošanas aizliegumu norāda 14. (nav atļauts traucēt putnus) un 15. punkts (nav atļauts izmantot asistentus (šajā gadījumā elektroniskus), kas ziņo par putniem no attāluma).

 

Iesūti savu neskaidro jautājumu vai interpretāciju uz putni@lob.lv un to publicēsim ar skaidrojumu, lai visiem viss būtu skaidrs.